Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 8.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 8.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o osnovima i merilima za utvrđivanje mesečne naknade za učešće u multinacionalnoj operaciji i drugih novčanih primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijamavan granica Republike Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o Nacionalnom programu sigurnosne zaštite brodova i brodogradilišta
 • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije” Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2020. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i opštine Kumanovo, Republika Severna Makedonija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11154/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11185/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11187/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11100/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11101/2019
 • ZAKLJUČAK o proglašenju održavanja 5. Evropskih univerzitetskih igara u Beogradu 2020. godine projektom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
 • ISPRAVKA Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „Transnafta” Pančevo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o obrascu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda, načinu i rokovima njihovog dostavljanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe
 • PRAVILNIK o postupku plaćanja naknade za besplatnu pravnu pomoć i načinu i postupku vraćanja primljenih novčanih sredstava
 • PRAVILNIK o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • UPUTSTVO o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • REŠENJE o odobravanju otvaranja putnog prelaza
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 7946/14, Novković protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama broj 64188/16 i 64190/16, Horvatović Vasilić protiv Srbije i Horvatović protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41404/16, Maksić protiv Srbije i 4 druge predstavke
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 64233/16, Kolašinac protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 76024/16, Lazić protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 33470/16, Bihorac protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 42144/16, Antić protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 7736/17, Popov protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2019. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0168/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0002/18-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2020. godini
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz grada Niša, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Put”, Krupanj
OGLASI

Podelite: