Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 8.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 8.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Сао Томе и Принсипе, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
Влада
 • УРЕДБА o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину
 • УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2019. години
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2019. години
 • УРЕДБА о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године
 • УРЕДБА о Националном програму за контролу резистенције бактерија на антибиотике
 • УРЕДБА о методологији за израду средњорочних планова
 • УРЕДБА о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде „Касина” у Врднику за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Лекарске коморе Дунавске бановине у Новом Саду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању споменика Васи Чарапићу у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Дворца Хертеленди — Бајић у Бочару за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за стратешке енергетске пројекте
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за утврђивање стратешког развоја Републичког геодетског завода и будућег статуса запослених
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у Херцег Новом, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Јат-Tehnika” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расходовању и продаји 172 теретних кола и кола за посебне железничке намене
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1277/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1287/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1288/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1290/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1060/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1061/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1063/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
 • ПРАВИЛНИК о обавезним елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице
 • ПРАВИЛНИК о посебним санитарним условима које морају да испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0146/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0004/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0305/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Долина Пчиње”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Пештерско поље”
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
ОГЛАСИ

Поделите: