Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 3.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 3.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од 1. септембра 2022. до 15. јануара 2023. године
Влада
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
 • ОДЛУКА о изменама Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године
 • ОДЛУКА о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројеката изградње обилазница око Пожеге, Ужица, Лознице и тунела испод превоја Кадињача
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Нови Сад – Гасˮ д.о.о. за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Голубац, Република Србија и општине Коронини, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-837/2023
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-838/2023
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковне оправданости опремања техничких система за грејање, односно климатизацију нестамбених зграда системима за аутоматску регулацију и управљање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, oбрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-928/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-952/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1064/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1066/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1080/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1092/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1098/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1157/2022-01
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Осредак”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.o.o. Београд
 • ИСПРАВКА Малопродајниx цена дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа ,,Наш дом” Лозница
ОГЛАСИ

Поделите: