Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 78 od 18.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2017. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 78 od 18.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova
 • ODLUKA o proglašenju prestanka elementarne nepogode
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene planine Cer
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd — Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763)
 • ODLUKA o dopunama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Zelenog fonda Republike Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za mlade
 • REŠENJE o razrešenju direktora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Prirodnjačkog muzeja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Infrastruktura Železnice Srbije” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za skloništa ostvarenog u 2016. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća za zastupanje i hidrograđevinski inženjering „Hidrozavod”, Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7691/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7739/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7821/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7820/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7822/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7823/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7484/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7486/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7509/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7740/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7741/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7742/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7743/2017
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda broj 21 Novi Sad — Ruma — Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac–Loznica na životnu sredinu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2017. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije
 • ODLUKA Stomatološke komore Srbije broj 80/5-51
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: