Објављен „Службени гласник РС“ број 78 од 18.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2017. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 78 од 18.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене планине Цер
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд — Јужни Јадран, деоница Пожега–Бољаре (граница са Црном Гором) (Аутопут Е-763)
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Зеленог фонда Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите међувладине комисије за трговину и економску сарадњу са Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Природњачког музеја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура Железнице Србије” а.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2016. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа за заступање и хидрограђевински инжењеринг „Хидрозавод”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7691/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7739/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7821/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7820/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7822/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7823/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7484/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7486/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7509/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7740/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7741/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7742/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7743/2017
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад — Рума — Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница на животну средину
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2017. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • ОДЛУКА Стоматолошке коморе Србије број 80/5-51
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: