Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 8.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 8.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за сопствене потребе у Бечеју
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у школи
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за разматрање предлога полазних основа за приступ студирању и пријем у високо образовање на Западном Балкану
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке „Иво Андрић”, Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Народне и универзитетске библиотеке у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне и универзитетске библиотеке „Иво Андрић”, Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу Националног координатора за борбу против трговине људима
 • РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за борбу против трговине људима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7944/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8077/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8006/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8009/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8010/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8012/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8018/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7748/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7745/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7746/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7742/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7747/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7743/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7737/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7741/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Осечина
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2153/2019
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број 13619/2019 и издвојено мишљење судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о управљању ризицима који настају по основу активности које је банка поверила трећим лицима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације
ОГЛАСИ

Поделите: