Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 8.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 8.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Богојеву
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Бољевцима
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Голупцу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2023. години
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Првог међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ o престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5364/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5372/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5415/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5356/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5357/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Казахстан у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5485/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5495/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5253/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5256/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5262/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5312/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5313/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5248/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5250/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5259/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5261/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5316/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5319/2022
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-5366/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о објављивању и одлагању инсајдерских информација
 • ПРАВИЛНИК о списку лица са приступом инсајдерским информацијама и ажурирању списка лица са приступом инсајдерским информацијама
 • ПРАВИЛНИК о садржини обавештења лица које обавља дужност руководиоца или лица које је повезано са лицем које обавља дужност руководиоца и околностима у којима издавалац може да одобри трговање током периода забране трговања
 • ПРАВИЛНИК о инвестиционим препорукама
 • ПРАВИЛНИК о поступцима који се могу сматрати манипулацијом на тржишту, поступцима за спречавање и откривање злоупотребе на тржишту и пријављивању сумњивих трансакција
 • ПРАВИЛНИК о истраживању тржишта
 • ПРАВИЛНИК о новчаним казнама
 • ПРАВИЛНИК о извештавању јавних друштава
 • ПРАВИЛНИК о одобравању статуса квалификованог инвеститора и вођењу регистра
 • ПРАВИЛНИК о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта
 • ПРАВИЛНИК о проспекту
 • ПРАВИЛНИК о Службеном регистру информација
 • ПРАВИЛНИК о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
 • ПРАВИЛНИК о организационим условима за пружање инвестиционих услуга, обављање инвестиционих активности и додатних услуга и управљање ризицима
 • ПРАВИЛНИК о правилима поступања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
 • ПРАВИЛНИК о давању дозволе за рад организатору тржишта и условима за пословање места трговања и систематских интернализатора
 • ПРАВИЛНИК о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа у капиталу организатора тржишта, инвестиционог друштва и Цeнтралног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • ПРАВИЛНИК о давању сагласности на именовање чланова органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и система одобрених објава (АПА)
 • ПРАВИЛНИК о давању дозволе за обављање делатности услуге система одобрених објава (АПА), организационим захтевима и објавама података
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за обављање ревизије финансијских извештаја издавалаца јавних друштава
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању уписнине и чланарине Коморе јавних извршитеља
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: