Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 11.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 11.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • STRATEGIJA prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022.
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i obrascu, kao i načinu vođenja evidencije koju vode ovlašćena tela
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-4/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-5/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-6/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-7/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-8/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-9/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-10/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-11/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-12/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-13/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-14/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 452-15/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 472-1/17
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji za 2016. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
 • ODLUKA o izmeni Odluke o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu
 • ODLUKA o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju visine upisnine u Komoru javnih izvršitelja
 • ODLUKA o utvrđivanju nepromenljivog (fisknog) dela članarine
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije” u Sremskoj Mitrovici
OGLASI

Podelite: