Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 25.10.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 25.10.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кореји
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Тунис
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2019. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Јерменије, носиоце обичних пасоша
 • ОДЛУКА о отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Јерменији
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бер Шеви, Држава Израел
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица — Београд (Батајница)
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Републике Северне Македоније
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за стратешко решавање отворених питања везаних за бање и бањска лечилишта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Доња Гуштерица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Економског факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Бер Шеви, Држава Израел
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10420/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10416/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10419/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10414/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10422/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10427/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10411/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10409/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10413/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10426/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10424/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10423/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10425/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10417/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10242/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10236/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности произвођачу фискалних каса за стављање у промет фискалне касе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10708/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10709/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10716/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10659/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10468/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10469/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10662/2019
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање
 • ПРАВИЛНИК о садржини захтева за упис у Регистар нуспроизвода и Регистар отпада који је престао да буде отпад
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0474/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0589/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0180/18-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2019. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
ОГЛАСИ

Поделите: