Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 12.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 12.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 49
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 50
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 51
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 52
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 54
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • REŠENJE o prestanku dužnosti članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9588/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9592/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9595/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9597/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9716/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, Donji Milanovac za period 2019–2028. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP Transnafta za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu cene pristupa i cene pristupa delu javne železničke infrastrukture koji povezuje sa uslužnim objektima
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-6908/2015 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o obavljanju poslova s finansijskim derivatima
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
 • ODLUKA o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
 • UPUTSTVO za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina,raspisanim za 4. novembar 2018. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o načinu pristupa, distribucije, izdavanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije
 • INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2018. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Predela izuzetnih odlika ,,Vlasina”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Komunalac”, Kladovo
OGLASI

Podelite: