Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 15.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 15.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме
 • ОДЛУКА о образовању Управног одбора Пројекта унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа
 • ОДЛУКА о образовању Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3826/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3828/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3822/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3824/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3825/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3823/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3827/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3233/2017 
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о тарифи
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2019. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса
ОГЛАСИ

Поделите: