Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 73 od 29.9.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 73 od 29.9.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • ZAKON o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu
Vlada
 • REŠENJE o stavljanju van snage Rešenja o obustavi od izvršenja dela Bližih kriterijuma za zaključivanje ugovora o radu nastavnika nakon 65. godine života
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9205/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9206/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o određivanju naučnih i stručnih organizacija za obavljanje stručnih poslova, kao i o načinu pribavljanja i dostavljanja stručnog mišljenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana vađenja rečnih nanosa za period od avgusta 2017. do avgusta 2019. godine
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju stope redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2019. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Goša Solko d.o.o. Smederevska Palanka — u restrukturiranju
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Obnova”, Medveđa
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam”, Šid

Podelite: