Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 29.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 29.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
 • ЗАКОН о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
Влада
 • РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године живота
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9205/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9206/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о одређивању научних и стручних организација за обављање стручних послова, као и o начину прибављања и достављања стручног мишљења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА o утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2019. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о изменама оснивачког акта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Гоша Солко д.о.о. Смедеревска Паланка — у реструктурирању
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Обнова”, Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам”, Шид

Поделите: