Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 28.7.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 28.7.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу
 • УРЕДБА о утврђивању програма иновационе делатности за 2017. годину
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о образовању Организационог одбора за прославу обележавања 800 година крунисања Стевана Првовенчаног за краља Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у школи
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, секретара и чланова Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за неговање традиције ослободилачких ратова Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије са Републиком Француском
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и града Бања Луке, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7202/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7203/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7206/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7209/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7211/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7213/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7222/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења и мерама специфичне здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о начину евидентирања података о лабораторијским испитивањима, роковима и начину обавештавања о добијеним резултатима
 • ПРАВИЛНИК о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода Александровац — Копаоник — Нови Пазар — Тутин са елементима детаљне регулације на животну средину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
ОГЛАСИ

Поделите: