Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 1.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 1.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Уљма и Николинци
 • ОДЛУКА о допуни Програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о постављењу почасног конзула Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7715/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7811/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоникˮ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Стара планина” Књажевац за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
 • РЕШЕЊЕ о исправци грешке
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, BH tobacco д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: