Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 6.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 6.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о квалитету јаја
 • ПРАВИЛНИК о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и годишњег извештаја о пословању
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о листи мера превенције стварања отпада
 • ПРАВИЛНИК о листи постројења за инсинерацију и ко-инсинерацију чији номинални капацитет не прелази две тоне на сат
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1438/2018 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2019. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0188/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
ОГЛАСИ

Поделите: