Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 29.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 29.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о мешовитој цивилно-војној комисији
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 х 400 kV Република Србија (Бајина Башта) — граница Црне Горе — граница Босне и Херцеговине
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за анализу инфраструктуре информационих система државних органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању привременог директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели добити „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-318/2011
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама и извештајима политичког субјекта
 • ПРАВИЛНИК о катастарском премеру и катастру непокретности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији и раду лекарских комисија
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године
 • ИСПРАВКА Решења о вредности општег бода од децембра 2015. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зоолошки врт”, Јагодина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево
ОГЛАСИ

Поделите: