Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 18.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 18.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, оштећених услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених зграда услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7547/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7548/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7560/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о квaлитeту зачина, екстраката зачина и мешавина зачина
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград”, Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград”, Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотекe „Радоје Домановић”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Радоје Домановић”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 465-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 465-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 469-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 470-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 472-3/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о раду Агенције за управљање лукама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци
 • РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0248/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0305/22-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0307/2022-08
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора фотографије и носилаца ауторског права на фотографијама
ОГЛАСИ

Поделите: