Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 22.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 22.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o начину прорачуна годишње потрошње енергије на основу које се одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници система енергетског менаџмента
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој инспекцији
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше хидрографски премер на унутрашњим водним путевима, као и снимање објеката у речном кориту
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене коридор аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 324-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 354-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 337-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 337-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 337-4/22
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2020. годину
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2020. годину
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику тужиоца за ратне злочине
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 23. јуна 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење заштићених подручја СП „Ресавска пећина” и СП „Лисине” и цени услуга управљача

Поделите: