Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 20.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 20.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о високом образовању
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС — Међународни уговори”, број 11/17)
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања службене легитимације царинским службеницима
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања службене значке царинским службеницима
 • ПРАВИЛНИК о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању плана вађења речних наноса
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02644/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04879/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05104/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о губитку репрезентативности синдиката за делатност здравствене заштите становништва на територији Републике
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 53056/15, Владимиров против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43815/17, Стевановић и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 55003/16 и 11 других, Радовановић и других против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку
 • ПРАВИЛНИК o потврдама о обучености особља које контролише исправност површина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку
 • ОДЛУКА Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 број 022.1-1/52
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0214/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0027/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014–07–00–0874/17–11
ОГЛАСИ

Поделите: