Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 64 od 6.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 64 od 6.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje” u 2019. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu
 • UREDBA o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje sprovođenja Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2019–2021. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Posebne radne grupe za digitalizaciju administrativnih postupaka u okviru sprovođenja Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2019–2021. godine
 • REŠENJE o imenovanju članova Privremenog organa opštine Vitina
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika sekretara Odbora za organizaciju 141. skupštine Interparlamentarne unije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8637/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8638/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8813/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8816/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Srbija Kargo” a.d. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8842/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8843/2019-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8844/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8877/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8878/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8642/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8643/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8725/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8726/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8860/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8640/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8641/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
 • ISPRAVKA Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti ovlašćenog stručnog lica koje ispituje cisternu, baterijsko vozilo i MEGC, načinu vođenja registra ovlašćenih stručnih lica i izgledu žiga
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac” Titel
OGLASI

Podelite: