Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 6.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 6.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2019. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за праћење спровођења Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019–2021. године
 • ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за дигитализацију административних поступака у оквиру спровођења Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика секретара Одбора за организацију 141. скупштине Интерпарламентарне уније
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8637/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8638/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8813/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8816/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Србија Карго” а.д. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8842/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8843/2019-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8844/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8877/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8878/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8642/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8643/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8725/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8726/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8860/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8640/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8641/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • ИСПРАВКА Уредбе о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу стручне оспособљености овлашћеног стручног лица које испитује цистерну, батеријско возило и MEGC, начину вођења регистра овлашћених стручних лица и изгледу жига
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” Тител
ОГЛАСИ

Поделите: