Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 64 od 25.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2021. godine
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 64 od 25.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Barbadosu, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Vašingtonu
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2021. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije zlata na istražnom prostoru „Potaj Čuka – Tisnica”
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Lomeu, Republika Togo
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja beogradskog metroa”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak”, Ćuprija
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak”, Ćuprija
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak”, Ćuprija
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak”, Ćuprija
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog prosvetnog saveta
 • REŠENJE o imenovanju koordinatora pregovaračkog Klastera 2 Unutrašnje tržište Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Tima za podršku pregovorima
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i sekretara srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova srpskog dela Srpsko-rumunske komisije za održivo upravljanje prekograničnim vodama
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja privrednog društva „Energo-Zelenaˮ d.o.o. Inđija za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Priprema za delovanje u nesrećama – obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta za delovanje u nesrećama – 2021. godina”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6019/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6025/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6031/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6090/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
 • PRAVILNIK o izmenama o dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju
 • UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o odobravanju otvaranja putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00187/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00783/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01507/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-04987/2010-03
 • REŠENJE o ustanovljenju regiona provenijencije bukve
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 369-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 369-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 369-3/21
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-00436/2021-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-472/2021-09
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u Zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na odobrenje belog papira pri izdavanju virtuelnih valuta
 • ODLUKA o sprečavanju zloupotreba na tržištu virtuelnih valuta
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • ODLUKA o utvrđivanju privremene nadležnosti Službe Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini i Filijale Kosovska Mitrovica za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i finansijsko-računovodstveno poslovanje
 • REŠENJE o postavljenju vršiteljke dužnosti pomoćnice Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0496/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0947/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0229/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0219/20-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2021. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put”, Novi Sad
OGLASI

Podelite: