Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 61 od 8.8.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 61 od 8.8.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u 2016. i 2017. godini
 • STRATEGIJA javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018–2026. godine
 • STRATEGIJA za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, 2018–2025. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i izgledu službene legitimacije Poverenika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika u oblasti drumskog saobraćaja
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti inspekcije za poslove državnih puteva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika u oblasti komunalnih delatnosti
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti upravne inspekcije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra nacionalnih saveta
 • PRAVILNIK o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: