Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 27.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 27.7.2018. godine):

 ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini Vlada
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za trgovinsku i ekonomsku saradnju sa Državom Izrael
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • PRAVILNIK o održavanju žičara za transport lica
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Narodna banka Srbije
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2017. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o pružanju usluge kalibraže iz vazduha
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0125/17-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
OGLASI

Podelite: