Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 28.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 28.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2024. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани увоза пелета од дрвета
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама и допунама Финансијског плана привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5857/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5858/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5875/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5876/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5889/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5890/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5751/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5752/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца извештаја о обављању линијског превоза по одобреном реду вожње
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца реда вожње, поступку и условима усаглашавања предложених редова вожње у међународном линијском превозу путника
 • СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 463-8/24
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Државне ревизорске институције
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Нови Дом”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комрад” Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство” Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: