Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 25.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2018. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар – мај 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 25.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о људским ћелијама и ткивима
 • ЗАКОН о пресађивању људских органа
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 38
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 39
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину
 • ОДЛУКА о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6872/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6995/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6996/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6997/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6998/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6999/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7000/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7001/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7002/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7003/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7004/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7005/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7006/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7007/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7023/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења реорганизације по унапред припремљеном плану реорганизације и садржини унапред припремљеног плана реорганизације
 • ПРАВИЛНИК о изгледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу
 • ПРАВИЛНИК о здравственим прегледима тражиоца азила приликом пријема у Центар за азил или други објекат за смештај тражилаца азила
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Националног плана за смањење емисија (НЕРП)
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
 • ИСПРАВКА Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега — Ужице — граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-743/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-744/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-745/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-746/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-747/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-748/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-749/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-750/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-751/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-752/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-753/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-754/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-755/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-756/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-757/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-758/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-759/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-760/2018-01
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина (пречишћен текст)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника којим се прописује пријављивање података о стицању, односно отуђењу акција као и о вредности обављених стицања, односно отуђења за које није обавезно пријављивање
 • ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке Агенције за енергетику Републике Србије број 311.01-2/2016-С-I од 20. јуна 2017. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0566/17-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2018. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2018. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа града Панчева („Службени лист града Панчева”, број 15/15 од 25. јуна 2015. године)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус”’ д.о.о. Београд — Земун
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник
ОГЛАСИ

Поделите: