Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 7.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 7.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији у средњој школи
 • ПРАВИЛНИК о јавним исправама које издаје средња школа
 • ПРАВИЛНИК о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе
 • ПРАВИЛНИК о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама за рад
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-352/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-353/2019-09
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
ОГЛАСИ

Поделите: