Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 7.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 7.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Савета Универзитета у Београду
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 50123/06, Милисављевић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-414/2017-1
 • ИСПРАВКА Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Равно 2014”, Ћуприја
ОГЛАСИ

Поделите: