Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 2.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 2.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Албанији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Есватини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Влада
 • УРЕДБА о Фонду унутрашње пловидбе
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
 • УРЕДБА о критеријумима и начину избора стратешког партнера и стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута E-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б”
 • ОДЛУКА о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде „Прогреса” за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за предлагање мера и дефинисање смерница у циљу развоја комуналних предузећа
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2020. до 2030. године и Акционог плана за њено спровођење
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7605/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7786/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7787/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7821/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7822/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7825/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7834/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7832/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7833/2019
 • ЗАКЉУЧАК о усвајњу Програма о изменама и допунама
 • ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о дисциплинској одговорности царинских службеника
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Методологије за обрачун накнада за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора
 • ПРАВИЛНИК o методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2900/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби
 • ПРАВИЛНИК о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2019. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0454/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0185/18-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Elmag International д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: