Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 2.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 2.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању шефа Кабинета председника Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму програма стручне обуке, као и начину на који организатор спровођења програма стручне обуке за лиценциране проценитеље доказује да испуњава услове за спровођење стручне обуке
 • ПРАВИЛНИК о садржају програма и начину полагања и оцењивања испита за стицање звања лиценцирани проценитељ
 • ПРАВИЛНИК о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
 • ПРАВИЛНИК износу обавезне чланарине коју акредитовано професионално удружење проценитеља наплаћује својим члановима
 • ПРАВИЛНИК о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника
 • ПРАВИЛНИК о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању нерепрезентативности синдикалне организације
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-314/2015, са издвојеним мишљењем судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин” у Параћину
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин у Параћину
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Комстан”, Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник”
ОГЛАСИ

Поделите: