Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 54 od 13.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 54 od 13.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 32
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 33
Vlada
 • UREDBA o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira
 • ODLUKA o izmenama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2018”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Ski centar Brezovica”
 • REŠENJE o prestanku važenja Rešenja o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Subotica” u Subotici
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6786/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6787/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6788/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6789/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6792/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o prestanku dužnosti zamenika direktora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o razrešenju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Beogradske poslovne škole — Visoke škole strukovnih studija, Beograd
 • ZAKLJUČAK o imenovanju savetnika izvršnog direktora konstituence Švajcarske u Grupaciji Svetske banke
Ministarstva
 • REŠENJE o upis u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00311/2012-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00465/2013-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-01773/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-01760/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-01800/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00188/2012-22
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 370-3/18
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-61/2017
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-86/2017
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0432/14-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0626/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-01039/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0165/16-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2018. godine
Druge organizacije
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije
 • IZMENE I DOPUNE Javnobeležničkog poslovnika
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: