Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 6.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 6.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Савета за креативне индустрије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за привредне регистре за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја акт о процени капитала ЈВП „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на прибављање у својину ЈП „Транснафта” Панчево, непокретности — пословног простора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6364/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6366/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6540/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6541/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6542/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6550/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6552/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи ПРАВИЛНИК о аромама
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2936/2016
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива
 • РЕШЕЊЕ о продужењу рока важности лиценце за обављање нуклеарне активности
 • РЕШЕЊЕ директора Агениције за борбу против корупције број 014-07-00-1024/16-11
 • ИСПРАВКА Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Нови Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви” из Краљева
ОГЛАСИ

Поделите: