Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 23.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 23.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Вражји камен – Просечникˮ
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5514/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5527/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5395/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5396/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5397/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5398/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5399/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5439/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5440/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5441/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5443/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5444/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5445/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”, Мокра Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Доказ концепта Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5586/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5589/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5590/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5599/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5322/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5374/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5369/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5370/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5371/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5372/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5376/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5533/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-5271/2023
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни и изменама Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
 • ПРАВИЛНИК o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-779/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-780/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-781/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-782/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-783/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-784/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-785/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-786/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-787/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-788/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-789/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-790/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-791/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-792/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-793/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-794/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-795/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-796/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-797/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-798/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-799/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-800/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-801/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-802/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-803/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-804/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-805/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-806/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-807/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-808/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-809/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-810/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-811/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-812/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-813/2023-01
 • ОДЛУКА о избору на функцију главног јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ЈЕДИНСТВЕНА ТАРИФА за остваривање права на посебну накнаду
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: