Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 22.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 22.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о промени назива Архива Србије
 • ОДЛУКА о промени назива Клиничког центра Србије
 • ОДЛУКА о промени назива Клиничког центра Ниш
 • ОДЛУКА о промени назива Клиничког центра Крагујевац
 • ОДЛУКА о промени назива Клинике за стоматологију Ниш
 • ОДЛУКА о промени назива Специјалне болнице за ендемску нефропатију Лазаревац
 • ОДЛУКА о промени назива Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • ОДЛУКА о промени назива Завода за хитну медицинску помоћ Ниш
 • ОДЛУКА о промени назива Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац
 • ОДЛУКА о промени назива Градског завода за хитну медицинску помоћ
 • ОДЛУКА о промени назива Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање
 • ОДЛУКА о промени назива Градског завода за кожно-венеричне болести
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројекту реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском (Сегедин)
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности члана и члана Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинкаˮ, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећноˮ у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећноˮ у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршиоца дужности члана Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Звечан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за животну средину Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-349/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-351/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-352/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања Р.П. „Фелдспат” д.о.о. Бујановац за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транснафта” АД Панчево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Чачку о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 28. Европског првенства у кендо катама
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-265/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-267/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-467/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-320/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-472/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утискивању идентификационих ознака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: