Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 5 od 19.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 5 od 19.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2018. godini
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila
 • ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta „Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E70/E75, deonica: Bubanj potok — Pančevo (Sekcija C)”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra Gora”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika i člana Komisije za Hilandar
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika i člana Komisije za Hilandar
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, vršilaca dužnosti članova i člana Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o preuzimanju — pribavljanju dela distributivnog gasnog sistema u Batajnici u osnovno sredstvo JP „Srbijagas” Novi Sad uz nadoknadu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-352/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-354/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-355/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-356/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-358/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-359/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-361/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-363/2018
 • REŠENJE o prestanku važenja Rešenja o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Apatin” u Apatinu
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 32-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 32-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 32-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 32-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-6/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-7/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-8/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-9/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-10/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-11/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 32-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 55-12/18
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 35-1/18
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 35-2/18
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 35-3/18
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-148/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1147/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1239/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1270/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu
 • PRAVILNIK o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje
Druge organizacije
 • ANEKS II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • ANEKS 8 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Vodokanal”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Parking — Šabac”, Šabac
OGLASI

Podelite: