Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 19.1.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 19.1.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2018. години
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о увозу моторних возила
 • ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е70/Е75, деоница: Бубањ поток — Панчево (Секција Ц)”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и члана Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника и члана Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршилаца дужности чланова и члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о преузимању — прибављању дела дистрибутивног гасног система у Батајници у основно средство ЈП „Србијагас” Нови Сад уз надокнаду
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-352/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-354/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-355/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-356/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-358/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-359/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-361/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-363/2018
 • РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Апатин” у Апатину
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-8/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-9/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-10/18
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-11/18
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-12/18
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-1/18
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-2/18
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-3/18
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-148/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1239/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1270/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству
 • ПРАВИЛНИК о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање
Друге организације
 • АНЕКС II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
 • АНЕКС 8 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг — Шабац”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: