Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 1.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о ограничењу организовања игара на срећу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 1.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
  • УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола
  • ОДЛУКА о ограничењу организовања игара на срећу
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
  • ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Поделите: