Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 7.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 7.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)
  • СТРАТЕГИЈА нискоугљеничног развоја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са пројекцијама до 2050. године
  • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Програма за сузбијање сиве економије 2023–2024
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
  • НАРЕДБА о измени Наредбе о предаји нерегистрованог оружја и муниције
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја

Поделите: