Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 2.6.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 2.6.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за улагање у секторе од значаја за достизање нулте стопе емисије гасова са ефектом стаклене баште
 • УРЕДБА о тржишној премији и ФИД-ин тарифи
 • УРЕДБА о квоти у систему тржишне премије за соларне електране
 • УРЕДБА о преузимању балансне одговорности и моделу уговора о преузимању балансне одговорности
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о звањима у Управи за извршење кривичних санкција
 • ОДЛУКА о максимално понуђеној цени за електричну енергију за потребе аукција у систему тржишне премије
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4617/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4621/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4622/2023
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Еквадор у Савезној Републици Југославији са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4521/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4523/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о минималним критеријумима спровођења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање судова у домаћинству
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о кућном реду посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о расподели средстава
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-600/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-737/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-739/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-748/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-749/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 119-05-737/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-11/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2023. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: