Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 4.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 4.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да испуњавају нови и реконструисани енергетски објекти
 • ОДЛУКА о промени назива Народног музеја у Београду
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду и подношење кандидатуре за међународну специјализовану изложбу ЕХРО Belgrade 2027
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2855/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2857/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2854/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2847/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2845/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2851/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2850/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2848/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2843/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2842/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2839/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2837/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Нови Сад – Гас д.о.о. за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, Ниш за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнади за рад у Комисији за акредитацију и проверу квалитета Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о накнади за рад чланова Комисије за одлучивање по жалбама Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2863/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2864/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2867/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2931/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2760/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2761/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2763/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2764/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину уписа и вођењу евиденција о држављанима и обрасцу уверења о држављанству
 • ПРАВИЛНИК о службеној одећи и обући републичког просветног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката у стваралачкој, уметничкој и забавној делатности и делатности библиотека, архива, музеја и галерија на територији Републике
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о накнади трошкова за медицинска средства која се користе за пружање здравствених услуга лапароскопском методом
ОГЛАСИ

Поделите: