Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 26.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 26.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о врстама података, органима и организацијама и другим физичким и правним лицима која достављају податке за израду националног инвентара гасова са ефектом стаклене баште
 • УРЕДБА о моделу уговора о фид-ин тарифи за продају електричне енергије произведене у микро-когенерацијској јединици или малој когенерацији
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКА о образовању Републичке комисије за капиталне инвестиције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Вануату у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Градске општине Стари град у Београду, Република Србија и града Дуђијангјен, провинција Сечуан, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4575/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4576/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4577/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4578/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4580/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4582/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4596/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4598/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4331/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4480/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4485/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4489/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4493/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4332/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4333/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4334/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4335/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4336/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4482/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4487/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4488/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4491/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-299/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору председника Виског савета судства
 • ОДЛУКА о избору потпредседника Виског савета судства
 • ОДЛУКА о престанку функције председнику Вишег суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције председнику Трећег основног суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције и функције председника суда Основног суда у Бујановцу
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-593/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-605/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-618/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-619/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2022-01
Народна банка Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
 • ТАРИФА о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA Tobacco д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: