Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 4.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 4.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 99
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 100
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 101
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 102
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 103
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 104
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 105
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 106
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 107
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 108
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 109
Влада
 • УРЕДБА о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2017. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину
 • УРЕДБА о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Републиком Грчком
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за јавно здравље Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Привременог управног одбора Више туристичке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе туристичке школе струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор — Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу — УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2017. години
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање

Поделите: