Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 19.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 19.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2023. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – граница са Републиком Северном Македонијом
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланoвa Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института медицинска истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4173/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4299/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4300/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4302/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4303/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о расподели вишка прихода над расходима Агенције за квалификације према редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала Привредног друштва за приређивање сајмова и изложби „Београдски сајам” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве ,05 број 401-4283/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4284/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4285/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4286/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-3102/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4166/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4167/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Лучани
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лучани
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Уб
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома здравља Уб
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-6/23
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: