Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 1.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 1.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу, садржини и начину истицања евиденционе маркице за вино са географским пореклом
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-001011/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01033/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01035/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01051/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 180-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 180-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 180-4/22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-78/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2090/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2201/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2440/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-78/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-79/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-203/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-227/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-238/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-328/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-329/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-3/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-7/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-8/2022-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 6673/12, Ковач против Србије
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о промени дозволе за обављање послова осигурања
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
 • ОДЛУКА о трошковима рехабилитације корисника пензија и цени смештаја пратиоца, по установама, по дану боравка
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2022. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа града Новог Сада
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, PURA VIDA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: