Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 31.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о Централној евиденцији стварних власника
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 31.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
 • ЗАКОН о поступку уписа у катастар непокретности и водова
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
 • ЗАКОН о путевима
 • ЗАКОН о железници
 • ЗАКОН о безбедности у железничком саобраћају
 • ЗАКОН о интероперабилности железничког система
 • ЗАКОН о Централној евиденцији стварних власника
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
 • ЗАКОН о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0150/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0817/15-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд

Поделите: