Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 25.3.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2022. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 25.3.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Investicionog programa „Oporavak i razvojˮ
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za evidentiranje i odobravanje sredstava za nadoknadu razlike u ceni gasa
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za uvođenje višefunkcionalne studentske kartice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Portu, Republika Portugalija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Volosu, Republika Grčka
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, broj 661-2600/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, broj 661-2601/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, broj 661-2598/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, broj 661-2599/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika aerodromskih usluga „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš – Aerodrom Ponikve Užice
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za pružanje usluga korisnicima Naučno-obrazovno kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog šampionata u Enduro disciplini „Xross Hard Enduro Rally 2022”, na Zlatiboru 2022. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2453/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2606/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2609/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2618/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište
 • PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine
 • PRAVILNIK o utvrđivanju zone škole
 • PRAVILNIK o merama za zaštitu bezbednosti dece na putu u zoni škole
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2022. godinu
 • PRAVILNIK o kategorizaciji turističkih mesta
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo na životnu sredinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Plana upravljanja rizicima od poplava na teritoriji Republike Srbije za period 2021–2027. godine na životnu sredinu
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama Pravilnika o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju uticaja objekata, instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2022. godine
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ Zaštitnika građana za 2021. godinu
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vrela”, Sjenica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog i stambenog preduzeća „Zvečan”, Zvečan
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne usluge”, Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac
OGLASI

Podelite: