Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 25.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 25.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развојˮ
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за увођење вишефункционалне студентске картице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Порту, Република Португалија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Волосу, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, број 661-2600/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, број 661-2601/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, број 661-2598/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, број 661-2599/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром Поникве Ужице
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о ценама за пружање услуга корисницима Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског шампионата у Ендуро дисциплини „Xross Hard Enduro Rally 2022”, на Златибору 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2453/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2606/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2609/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2618/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за израду пројекта претварања необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган aутономне покрајине
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању зоне школе
 • ПРАВИЛНИК о мерама за заштиту безбедности деце на путу у зони школе
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о категоризацији туристичких места
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије за период 2021–2027. године на животну средину
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању утицаја објеката, инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2022. године
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2021. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Врела”, Сјеница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан”, Звечан
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: