Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 23.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 23.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса
 • ОДЛУКA о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за подршку жртвама кривичних дела и сведоцима у кривичним поступцима
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу вршиоца дужности председника Управног одбора Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за промоцију науке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Пољском
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу руководиоца и члана Радне групе за израду Нацрта закона о Сремским Карловцима
 • РЕШЕЊЕ о именовању руководиоца и чланова Радне групе за израду Нацрта закона о Сремским Карловцима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Универзитетског клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3485/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3486/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3487/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3488/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3489/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3490/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3491/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3456/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3460/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3461/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3458/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3463/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-3465/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3755/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3754/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3757/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3756/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3753/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3752/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3751/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Либерије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3732/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3739/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3551/2021
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-3554/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о мерама безбедности у ловишту
 • ПРАВИЛНИК о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-15/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-16/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-17/2021-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКA о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна правног лица које обавља послове клиринга и салдирања финансијских инструмената
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне помоћи
 • УПУТСТВО за оцењивање усклађености регионалне државне помоћи
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКA о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0730/18-11
Друге организације
 • ИЗМЕНА РЕШЕЊА о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 23. април 2021.године, број 87/5-147
 • ИЗМЕНА РЕШЕЊА о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 23. април 2021.године, број 87/5-166
 • ИЗМЕНА РЕШЕЊА о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 23. април 2021.године, број 87/5-179
 • ИСПРАВКА Стручног упутства о условима чувања и излагања Мирослављевог јеванђеља
ОГЛАСИ

Поделите: