Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 17.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 17.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-12617/2019
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору председника и потпредседника Високог савета тужилаштва
 • ОДЛУКА о наставку обављања јавнотужилачке функције
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33776/20, Пајтић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21687/22, Величковић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: